Code Banken

 

De Code Banken, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken, is op 1 januari 2010 in werking getreden. De Code bevat naast het centraal stellen van het belang van de klant, principes op het gebied van risicomanagement, audit, governance en beloningsbeleid. De Code Banken is van toepassing op alle banken die beschikken over een bankvergunning. Afwijkingen van de principes van de Code Banken zijn toegestaan mits dit gemotiveerd wordt toegelicht. Op 1 januari 2015 is de nieuwe Code Banken in werking getreden.

In de jaarverslagen is sindsdien nader toegelicht op welke wijze Amsterdam Trade Bank aandacht heeft geschonken aan naleving van de Code Banken. Hieronder wordt dit per onderwerp nader toegelicht.  

Corporate Governance 

In 2010 zijn zowel de statuten van de bank als de charters van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen aangepast aan de Code Banken en aan de desbetreffende bepalingen van de Corporate Governance Code die ATB onderschrijft.

Ook is het charter van de Auditcommissie herzien. Tenslotte zijn twee aanvullende commissies ingesteld, de Risico- en Compliancecommissie en de Remuneratie- en Benoemingscommissie, eveneens naar aanleiding van de principes van de Code Banken.

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat er voorwaarden zijn gecreëerd voor een goede taakvervulling door de raad. Deze voorwaarden zijn complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit. In de Raad van Commissarissen is ruime ervaring met de financiële sector aanwezig en gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle bij de bank betrokken partijen.  

Maximaal drie leden van de Raad van Commissarissen zijn tevens verbonden aan de Alfa Groep, de ultieme aandeelhouder van de bank. De overige leden zijn onafhankelijk, onder wie de voorzitter.

De leden van de Raad van Bestuur beschikken over een jarenlange bestuurlijke ervaring in het bankvak, en hebben een gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle bij de bank betrokken partijen. 

Klantbelang staat centraal

Het centraal stellen van het belang van de klant is altijd een prioriteit geweest voor ATB.  Wij erkennen de verantwoordelijkheid om bij onze dienstverlening steeds het klantbelang voor ogen te houden. De invoering van de aanbevelingen van de Code Banken is aanleiding geweest om deze verantwoordelijkheid nog eens bij alle medewerkers te benadrukken. Dit is zowel van toepassing op bestaande producten en diensten als op het vaststellen van huidige en toekomstige behoeften van onze klanten. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten wordt eveneens zorgvuldig rekening gehouden met het belang van de klant.

Wij hechten grote waarde aan de mening van onze klanten, ook als die mening in de vorm van een klacht aan ons kenbaar wordt gemaakt. Op deze wijze zijn wij beter in staat door klanten gewenste verbeteringen in onze dienstverlening te realiseren. Het is ons streven dat erkenning van ATB als een betrouwbare en klantvriendelijke organisatie mede de basis vormt voor de verdere ontwikkeling van de bank

ATB vindt het van groot belang om huidige en toekomstige klanten op een nauwkeurige en transparante wijze te informeren over producten en diensten. Dit komt ook tot uiting in actuele informatie over producten, rentetarieven en informatie over de bank op onze web site. Door vermelding van directe contactgegevens van de daarvoor in aanmerking komende medewerkers wordt bijgedragen aan het op eenvoudige wijze tot stand brengen van contact tussen bank en klant.

ATB investeert in permanente opleiding van haar medewerkers om te voorzien in hoogwaardige en flexibele dienstverlening, waardoor op de beste wijze tegemoet kan worden gekomen aan de verwachtingen van onze klanten. 

Risicomanagement

De Raad van Commissarissen heeft in het eerste kwartaal van 2011 een document goedgekeurd waarin de risicobereidheid (risk appetite) van de bank is geformuleerd. Rapportage over de werkelijk gelopen risico’s vindt plaats via een risk appetite dashboard en wordt door de Raad van Bestuur op kwartaalbasis beoordeeld. De Raad van Commissarissen beoordeelt de risicobereidheid vervolgens. De raad heeft in 2010 besloten om een afzonderlijke Risico- en Compliance Commissie in te stellen. Het risicobeleid en het risk appetite dashboard zijn onderwerp van periodieke bespreking in deze commissie. Na een vergadering van de Risico- en Compliance Commissie rapporteert de voorzitter van deze commissie over de inhoud van de vergadering aan de Raad van Commissarissen. Eenmaal per jaar worden de uitgangspunten voor de risicobereidheid door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen gezamenlijk besproken en eventueel herzien. Deze uitgangspunten zijn sindsdien onveranderd voortgezet. 

Moreel ethische verklaring

Elk lid van de Raad van Bestuur heeft een moreel ethische verklaring ondertekend. De tekst van deze verklaring luidt als volgt:

”Ik verklaar dat ik mijn functie als bestuurder van Amsterdam Trade Bank N.V. (“de Vennootschap”) integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de Vennootschap betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de Vennootschap opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als bestuurder van de Vennootschap van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal mijn bancaire kennis in het belang van de klant aanwenden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het bankwezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van bankier in ere houden.”  

Permanente Educatie

De leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur nemen jaarlijks deel aan door een extern bureau verzorgde bijeenkomsten, waarbij voor Amsterdam Trade Bank relevante onderwerpen worden besproken, zoals Corporate Governance, Regulatory Reporting & Regulatory Framework, Risk Management en Financial Reporting. 

Beloningsbeleid

In februari 2011 is een nieuw beloningsbeleid van de bank opgesteld en besproken door de Remuneratie- en Benoemingscommissie. Het beleid is in overeenstemming met zowel de Code Banken als de principes van beheerst beloningsbeleid van DNB en AFM, en is op 1 april 2011 door de Raad van Commissarissen goedgekeurd.

De Remuneratie- en Benoemingscommissie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de (variabele) beloning van de Raad van Bestuur en voor het vaststellen van de variable beloningsssytematiek van zowel de medewerkers als de Raad van bestuur van de bank.

Het beloningsbeleid wordt aangepast zodra dit gewenst is op grond van regelgeving en andere ontwikkelingen.

Audit

Amsterdam Trade Bank voldoet aan alle bepalingen van de Code Banken die handelen over het onderwerp Audit. Er functioneert een onafhankelijke interne accountantsdienst die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur en aan de Auditcommissie. Zowel het hoofd van de interne accountantsdienst als de externe accountant zijn aanwezig bij de vergaderingen van de Auditcommissie.

Minimaal jaarlijks vindt overleg plaats tussen De Nederlandsche Bank, de externe accountant en de interne accountant over de controleplannen en de wederzijdse risicoanalyses en bevindingen.

Amsterdam, april 2014

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden