Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over een van de producten van Amsterdam Trade Bank, of over de bank zelf? U vindt het antwoord waarschijnlijk bij de veelgestelde vragen.

Mocht u toch nog overige vragen, suggesties of klachten hebben klik dan hier.

De veelgestelde vragen gaan over:

Juridisch/ Fiscaal

 • Informatie over juridische en/of fiscale onderwerpen

  Bank- en productvoorwaarden + online overeenkomst

  Een volledig overzicht van onze Bank- en productvoorwaarden vindt u hier.

  WID (Wwft)

  De samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke

  transacties is er op gericht te voorkomen dat het financiële stelsel gebruikt word voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. 

  In de WID is geregeld dat een bank de identiteit van alle cliënten moet kunnen vaststellen en de verkregen gegevens moet vastleggen. Daarnaast verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) ook tot het vaststellen van de identiteit en tot het maken en bewaren van een (papieren en/of digitale) kopie van het identiteitsbewijs met sofi-nummer. 

  Identificatie

  Een bank mag een rekening pas openstellen nadat de identificatie is voltooid. Amsterdam Trade Bank werkt met de zogenoemde afgeleide identificatie. Naast de gebruikelijke benodigde gegevens om een identiteit vast te stellen dient bij de afgeleide identificatie ook een storting vanaf de vooraf opgegeven tegenrekening te worden gedaan. 

  In het kort heeft Amsterdam Trade Bank het volgende nodig voordat wij een rekening voor u kunnen openen: 

  1.                   Aanvraagformulier met originele (natte) handtekening(en)

  2.                   Kopie legitimatie (ter controle van de gegevens op het aanvraagformulier

  3.                   Kopie tegenrekening i.v.m. de tenaamstelling van de opgegeven tegenrekening

  4.                   Een eerste transactie van de opgegeven tegenrekening 

  Om een eerste transactie aan een aanvraag te koppelen geven wij uw aanvraag een referentienummer. Dit referentienummer dient bij de eerste transactie in de omschrijving te worden meegegeven. 

  Nadat uw aanvraag door Amsterdam Trade Bank is geaccepteerd, zullen wij de spaarrekening openstellen door u een gebruikersnaam en wachtwoord toe te sturen. 

  Minderjarigen/grootouder

  Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier

  Overlijden

  Op het moment dat een rekeninghouder komt te overlijden treedt er wetgeving in werking die er op gericht is alle erfgenamen te beschermen. Hier dient Amsterdam Trade Bank zich aan te houden. 

  Amsterdam Trade Bank dient zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te worden gesteld van het overlijden van een van zijn cliënten doormiddel van een kopie van de overlijdensakte. 

  Om vast te stellen met welke erfgenamen de bank alle zaken mag afwikkelen vragen wij een kopie van de verklaring van erfrecht (te verkrijgen bij de notaris). Hierin staat aangegeven wie gerechtigd is de belangen van de erfgenamen te behartigen. Deze persoon noemt men vaak de executeur testamentair. Wij hebben een kopie legitimatie nodig van de Executeur testamentair om de geldigheid van een verzoek te controleren.  

  In het geval dat de overleden persoon een mederekeninghouder van een rekening is, dan kan de andere (langstlevende) mederekeninghouder gewoon over de rekening blijven beschikken. Wel kan hij/zij een schriftelijk ondertekend verzoek (incl. akte van overlijden) aan ons richten om de rekening alleen op zijn of haar naam te zetten. 

  Overeenkomsten met overleden personen zijn onwettig. Daarom kunt u ervoor kiezen een lopend deposito te ontbinden. Mocht de rekening van de overleden persoon op 1 naam staan, dan dient de rekening om dezelfde reden uiteindelijk te worden opgeheven.  

  CRS en FATCA

  Wat is het verschil tussen CRS en FATCA?

  De Verenigde Staten is een van de weinige landen die belasting heft van zijn inwoners of van personen die een Amerikaans paspoort hebben en in het buitenland wonen. Die personen worden U.S. person genoemd. FATCA zorgt ervoor dat banken in alle landen van de wereld van hun rekeninghouders moeten vaststellen - soms ook van uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie - of zij in de V.S. belastingplichtig zijn. De gegevens van deze personen geven de banken vervolgens door aan de belastingdienst van dat land. Als dat land een speciaal verdrag met de Verenigde Staten heeft gesloten, een zogenoemde Inter Governmental Agreement of wel een IGA, moeten de gegevens van Amerikaanse belastingplichtigen aan de Amerikaanse belastingdienst IRS worden doorgeven. Nederland heeft zo’n IGA gesloten, waardoor Nederlandse banken de FATCA-gegevens van een U.S. person jaarlijks doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft de FATCA-gegevens door aan de IRS. Dit is zo in de WIB opgenomen.

  De CRS gaat over het vaststellen en in de administratie vastleggen van de fiscale woon- of vestigingsplaats van alle rekeninghouders van een bank en soms ook van uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. In de WIB is vastgelegd dat de bank die gegevens jaarlijks aan de Belastingdienst doorgeeft. Van rekeninghouders die een fiscale woonplaats in het buitenland hebben, geeft de Belastingdienst de gegevens van de rekeninghouder door aan het betreffende land.

  Nederlanders die in het buitenland wonen en geen fiscale woonplaats hebben in Nederland hoeven volgens CRS geen belasting te betalen in Nederland. Amerikanen die in het buitenland wonen en geen fiscale woonplaats hebben in de Verenigde Staten moeten volgens FATCA wel belasting betalen in de Verenigde Staten.

  Common Reporting Standard (CRS)

  Deze uitwisseling van gegevens wordt Common Reporting Standard (CRS) genoemd en is tot stand gebracht door de OESO. Inmiddels wisselen al meer dan 90 landen gegevens uit volgens CRS en op 1 januari 2016 starten ook alle EU-lidstaten hiermee. Het idee van CRS is ontstaan nadat de Verenigde Staten hun belastingwet Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) hadden aangenomen. Deze wet is bedoeld om belastingontduiking en zwartsparen door Amerikaanse belastingplichtigen te voorkomen.

  De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking tegen te gaan. Internationaal is in de OESO afgesproken om automatisch gegevens van financiële rekeningen uit te wisselen. De OESO heeft hiervoor de Common Reporting Standard (CRS) ontwikkeld. De CRS is het systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten. Nederland doet daar met de andere EU-lidstaten aan mee (zie Common Reporting Standard). De CRS van de OESO is in een Europese richtlijn opgenomen. Die richtlijn is weer in de Nederlandse wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (de WIB) opgenomen en zorgt ervoor dat financiële instellingen van alle rekeninghouders, particuliere en zakelijke klanten, weten en registreren waar zij voor belastingdoeleinden wonen of gevestigd zijn. Ook moet het fiscaal identificatienummer van hun woon- of vestigingsland worden vastgelegd. 

  Wat betekent CRS voor u?

  Als u nog geen klant bent en een rekening bij ons wilt openen, moeten we u altijd een verklaring vragen.

  Bankiert u al bij ons? Dan vragen we u alleen een verklaring over uw fiscale woonplaats als hiervoor aanleiding is. Dit kan bijvoorbeeld een buitenlands adres zijn. Als we vervolgens vaststellen dat u (ook) een fiscale woon- of vestigingsplaats in een ander land heeft, moeten we uw gegevens doorgeven aan de Belastingdienst. Die geeft deze gegevens door aan de belastingdienst van dat land, als het meedoet aan de CRS. Als blijkt dat u belastingplichtig bent in de Verenigde Staten geeft de Belastingdienst uw gegevens door aan de Amerikaanse belastingdienst, IRS.

  Verdere informatie kunt u ook vinden op de webpagina van de NVB, Nederlandse Vereniging van Banken, www.nvb.nl en verder onder publicaties “Vraag en Antwoord CRS”.

  Fiscaal overzicht

  Amsterdam Trade Bank is verplicht elk jaar de belastingdienst te informeren (renseigneringsplicht) over uitstaande spaarsaldi van klanten en de uitgekeerde rente. 

  Indien u een ATB Internet Spaarrekening heeft zal het fiscaal jaaroverzicht worden beschikbaar gesteld in ATB Connect bij Jaaropgave.

  CBP

  De verwerking van persoonsgegevens door Amsterdam Trade Bank is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag (www.cbpweb.nl) Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. De belangrijkste regels voor het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens zijn vastgesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet is op 1 september 2001 van kracht geworden. De Wbp heeft betrekking op alle gebruik – ‘verwerkingen’ – van persoonsgegevens, van het verzamelen ervan tot en met het vernietigen van persoonsgegevens.

  Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden