Verantwoord bankieren bij Amsterdam Trade Bank

Wat u moet weten
  • Het beleid van ATB heeft als uitgangspunt dat wij op een verantwoorde manier omgaan met het geld dat u aan ons heeft toevertrouwd.
  • De dagelijkse leiding bij ATB is in handen van de raad van bestuur.
  • De raad van commissarissen ziet toe op het beleid van de raad van bestuur. 
ATB neemt zijn verantwoordelijkheid

Amsterdam Trade Bank is er trots op het vertrouwen te hebben verdiend van particulieren en ondernemers in Nederland en in het buitenland. De gelden die u ons toevertrouwt gebruiken wij voor bedrijfsmatige financieringen. Hierbij hanteren wij een restrictief acceptatiebeleid waardoor betrokkenheid bij ongewenste of zelfs illegale activiteiten (drugs- en wapenhandel, prostitutie, mensenhandel, witwassen, terrorisme) wordt uitgesloten. Deze criteria hanteren wij ook bij onze beleggingen. 

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Bank, en voert dit op een beheerste en integere wijze uit.

De leden van de Raad van Bestuur stellen wij graag hieronder aan u voor:

Harris Antoniou, Chief Executive Officer

Eric Steeghs, Chief Financial Officer

Peter Ullmann, Chief Risk Officer 

De leden beschikken ieder over een ruime mate aan deskundigheid, en hebben een schat aan ervaring in het (inter)nationale bankwezen opgebouwd.

Corporate Governance

De Nederlandse Corporate Governance Code is van toepassing op beursvennootschappen. Als niet-beursgenoteerde bank is Amsterdam Trade Bank niet verplicht de Nederlandse Corporate Governance Code te volgen. Niettemin onderschrijft Amsterdam Trade Bank bepaalde principes en best practice bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code. 

In overleg met en met goedkeuring van de Raad van Commissarissen stelt de Raad van Bestuur de operationele en financiële doelen van Amsterdam Trade Bank vast, en wordt de strategie bepaald om deze doelen te bereiken.

De strategie en de gestelde doelen zijn concreet en toepasbaar op de financiële ratio’s en kapitaalvereisten van Amsterdam Trade Bank. Daarnaast omvat het jaarverslag informatie over de meest belangrijke factoren die de prestaties van Amsterdam Trade Bank negatief of positief beïnvloeden. 

De Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering en bestaan momenteel uit 6 leden: R. Emerson CBE (Voorzitter), H.C.M. van Damme (Vice-Voorzitter), A.J. Baxter, A. Sokolov, D. Vovk en R. Meijer.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de activiteiten van de Raad van Bestuur, en handelt in het belang van Amsterdam Trade Bank. De Raad van Commissarissen adviseert de Raad van Bestuur actief over de dagelijkse leiding, en neemt daarbij de Corporate Governance Code in acht.

Elk lid is bevoegd de grote lijnen van het beleid te beoordelen, en beschikt over specifieke kennis om zijn toegewezen rol te kunnen uitvoeren. Elke lid heeft het recht en de gelegenheid om informatie te verkrijgen welke benodigd is voor het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden.

In specifieke zaken worden ondersteunende commissies in het leven geroepen. Deze commissies bestaan uit, en worden toegewezen door, een aantal leden van de Raad van Commissarissen. 

Audit Comité

Het Audit Comité ondersteunt de raad van commissarissen bij haar toezicht op de integriteit van de financiële verantwoording van de bank, op de bevoegdheid en onafhankelijkheid van de externe accountant, op het functioneren van de interne en externe accountant, en op de naleving van wet- en regelgeving. Het comité brengt over haar bevindingen verslag uit aan de raad van commissarissen en deze bevindingen worden besproken in de vergaderingen van de voltallige raad van commissarissen.

Meer over de veiligheid van uw geld bij ATB leest u ook in Depositogarantiestelsel

De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten

DNB houdt prudentieel toezicht op banken waaraan zij een vergunning hebben verstrekt. Dit houdt in dat DNB blijvend controleert, en Amsterdam Trade Bank als vergunninghoudende bank de verplichting heeft frequent diverse gegevens te rapporteren. Op de gerapporteerde gegevens, en toegepaste processen worden gecontroleerd door onafhankelijke auditors.

Naast het prudentieel toezicht van DNB houdt AFM het toezicht op ‘het gedrag’ van banken ten opzichte van klanten. AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten, ziet toe op een zorgvuldige dienstverlening en streeft ernaar het vertrouwen van consumenten en bedrijven in financiële markten te versterken.

Voor meer informatie over DNB en AFM verwijzen wij u graag door naar de websites van deze toezichthouders.

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden